توضیحات

بازی عددچین با هدف آموزش غیرمستقیم چهار عمل اصلی ریاضی و بر اساس بازی دومینو طراحی شده است.در این بازی هر کارت از دو قسمت تشکیل شده است.در یک طرف مسئله ی ریاضی و در طرف دیگر پاسخی برای یک مسئله ریاضی دیگر آمده است.پس از پخش کارت های بازی بین بازیکنان به نوبت  در بین کارت های خود به دنبال کارتی میگردند که یا جواب مسئله کارت وسط را داشته باشد یا مسئله ای برای جواب.هر بازیکنی که زودتر کارت های خود را تمام کند برنده ی بازی است.

 

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir