بازی دوز رنگ

موجود در انبار

شناسه محصول: 111241دسته: شش تا هشت سالگی, هشت تا چهارده سالگی, بزرگسال, اعتماد به نفس, پازل, تفکر استراتژیک, حل مسئله, مهارت های اجتماعی

روش بازی فکری دوز رنگ

به هر بازیکن 4 مهره هم رنگ بدهید.

بازیکن کوچکتر بازی را آغاز کرده و هر بازیکن در هر نوبت می‌تواند یکی از دو عمل زیر را انجام دهد:

یکی از مهره‌های موجود در دست خود را بر روی یکی از خانه‌های رنگی صفحه قرار دهد.

یکی از مهره‌هایی را که قبلاً داخل صفحه قرار داده است یک خانه حرکت داده و به یکی از خانه‌های متصل به محل فعلی انتقال دهد.

در شکل مقابل مهره موجود در خانه زرد می‌تواند به یکی از خانه‌های سبز تیره، سبز روشن یا قهوه‌ای حرکت کند.

موجود در انبار

۳۰,۰۰۰ تومان

پشتیبانی 24 ساعته
ضمانت اصل بودن کالا

توضیحات

روش اول بازی فکری دوز رنگ :

چیدمان بازی

کارت‌ها را بصورت یک جدول یا کنار هم بگذارید و صفحه بازی را بسازید.

روش بازی:

به هر بازیکن 4 مهره هم رنگ بدهید.

بازیکن کوچکتر بازی را آغاز کرده و هر بازیکن در هر نوبت می‌تواند یکی از دو عمل زیر را انجام دهد:

الف) یکی از مهره‌های موجود در دست خود را بر روی یکی از خانه‌های رنگی صفحه قرار دهد.

ب) یکی از مهره‌هایی را که قبلاً داخل صفحه قرار داده است یک خانه حرکت داده و به یکی از خانه‌های متصل به محل فعلی انتقال دهد.

در شکل مقابل مهره موجود در خانه زرد می‌تواند به یکی از خانه‌های سبز تیره، سبز روشن یا قهوه‌ای حرکت کند.

بایدها و بایدها:

1-  بازکنان امکان زدن مهره یکدیگر را ندارند.

2-  امکان پرش از روی مهره حریف وجود ندارد. برنده بازی کسی که زودتر سه خانه‌ی هم رنگ را توسط مهره‌هایش تصرف کند برنده بازی است.

 

روش دوم بازی فکری دوز رنگ :

قوانین این بازی کاملاً مشابه بازی اول است، با این تفاوت که برای ساخت صفحه باید کارت‌ها را براساس قواعد زیر کنار یکدیگر بگذارید.

1-  تمام کارت‌ها باید در یک راستا باشند.

2-  بین خانه‌های موجود روی هر دو کارت مجاور حداقل باید یک مسیر ارتباطی وجود داشته باشد.

 

روش سوم بازی فکری دوز رنگ :

چیدمان بازی ابتدا کارتها به 4 دسته تقسیم و روی میز بگذارید.

توجه: می‌توانید کارت‌ها را به دسته‌های بیشتر یا کمتر (مثلاً 6، 3، 2، 1) تقسیم کنید. هر چه تعداد دسته‌ها کمتر باشد قدرت انتخاب کمتر و بازی پیچیده‌تر می‌شود.

روش بازی:

به هر بازیکن 4 مهره هم رنگ بدهید. در شروع هر بازیکن به دلخواه یک کارت از روی یکی از دسته‌ها برداشته و در وسط میز می‌گذارد و یک مهره را بر روی یکی از خانه‌های آن می‌گذارد.

توجه: کارتهایی که بازیکنان می‌گذارند باید در مجاورت هم باشند و هر بازیکن مهره خود را بر روی یکی از خانه‌های کارت خودش فرم می‌دهد. سپس بازیکن کوچکتر بازی را شروع کرده و هر بازیکن در هر نوبت می‌تواند یکی از 3 عمل زیر را انجام دهد.

الف) یکی از مهره‌های موجود در دست خود را روی یکی از خانه‌های رنگی، صفحه به دلخواه قرار دهد.

ب) یکی از مهره‌هایی را که قبلاً داخل صفحه قرار داده است یک شانه حرکت داده و به یکی از خانه‌های متصل به محل فعلی ببرد.

پ) یک کارت از روی یکی از دسته‌های کارت بردارد و براساس قوانین افزودن کارت، آن را به صفحه اضافه کند.

قوانین افزودن کارت:

1-  تمام کارت‌ها باید در یک راستا باشند.

2-  هر کارت باید در مجاورت یکی از کارتهای قبلی قرار بگیرد.

3-  بین خانه‌های موجود روی هر دو کارت مجاور جداقل باید یک مسیر ارتباطی وجود داشته باشد.

بایدها و نبایدها:

1-  بازیکنان امکان زدن مهره یکدیگر را ندارند.

2-  امکان پرش از روی مهره حریف وجود ندارد.

3-  تنها در شروع بازی، بازیکنان باید مهره خود را بر روی یک خانه از کارت خود قرار دهند و از حرکت‌های بعدی آنها مجاز هستند مهره خود را بر روی خانه‌های هر یک از کارتها بگذارند.

برنده بازی: کسی که زودتر سه خانه‌ی هم رنگ را توسط مهره‌هایش تصرف کند ویک دوز رنگ تشکیل دهد برنده بازی است.

 

روش چهارم بازی فکری دوز رنگ :

این بازی کاملاًٌ مشابه بازی سوم است با این تفاوت که قوانین افزودن کارت‌ها به صفحه به صورت زیر است:

1-  تمام کارت‌ها باید در یک راستا باشند.

2-  هر کارت باید هم سطر یا هم ستون با یکی از کارت‌های روی میز باشد.

3-  هر کارت باید در مجاورت آخرین کارتی به میز وارد شده قرار گیرد. در شکل زیر اگر کارت‌ بالا آخرین کارتی باشد که به صفحه وارد شده است کارت بعدی باید در یکی از مکان‌هایی که با مستطیل قرمز مشخص شده قرار بگیرد.

4-  پس از ورود یک کارت به بازی در صورت ایجاد فضای خالی کارتهای بعدی باید در آن فضای خالی قرار بگیرند تا زمانیکه این فضاها پر شود.

در تصویر روبرو کارت بعدی باید در محل مشخص شده قرار بگیرد.

در تصویر روبرو دو کارت بعدی باید  به ترتیب در محل مستطیل‌های مشخص شده با عدد 1 و 2 قرار بگیرند.

 

روش پنجم بازی فکری دوز رنگ :

روش بازی:

به هر بازیکن 4 مهره هم رنگ بدهید. کارتها را بر زده و به هر بازیکن 6 کارت به صورت تصادفی بدهید. در شروع هر بازیکن به دلخواه یک کارت در وسط میز می گذارد و یک مهره را بر روی یکی از خانه‌های آن قرار می‌دهد.

توجه: کارتهایی که بازیکنان می‌گذارند باید در مجاورت هم باشند و هر بازیکن مهره خود را بر روی یکی از خانه‌های کارت خودش قرار می‌دهد. سپس بازیکن کوچکتر بازی را شروع کرده و هر بازیکن در هر نوبت می‌تواند یکی از 4 عمل زیر را انجام دهد.

الف) یکی از مهره‌های موجود در دست خود را بر روی هر کدام از خانه‌های رنگی صفحه به دلخواه قرار دهد.

ب) یکی از مهره‌هایی را که قبلاً داخل صفحه قرار داده است یک خانه حرکت داده و به یکی از خانه‌های متصل به محل فعلی ببرد.

پ) یکی از کارت دست خود را براساس قوانین افزودن کارت روی میز بگذارد.

قوانین افزودن کارت:

1-  اتمام کارت‌ها باید در یک راستا باشند.

2-  هر کارت باید در مجاورت یکی از کارتهای قبلی قرار بگیرد.

3-  بین خانه‌های موجود روی هر دو کارت مجاور حداقل باید یک مسیر ارتباطی وجود داشته باشد.

4-  اگر کارتهای یک بازیکن به پایان برسد وی می‌تواند یکی از کارتهای حریف را بدون مشاهده روی کارت، انتخاب کند و طبق قوانین بازی روی میز قرار دهد.

بایدها و نبایدها:

1-  بازیکنان امکان زدن مهره حریف را ندارند.

2-  امکان پرش از روی مهره حریف وجود ندارد.

3-  تنها در شروع بازی، بازیکنان باید مهره خود را بر روی یک خانه از کارت خود قرار دهند و از حرکت‌های بعدی آنها مجاز هستند مهره خود را بر روی خانه‌های هر یک از کارتها بگذارند.

4-  بازیکنان باید کارتها را طوری در دست بگیرند که روی کارت برای حریف قابل مشاهده نباشد.

برنده بازی: کسی که زودتر سه خانه‌ی هم رنگ را توسط مهره‌هایش تصرف کند و یک دوز رنگ تشکیل دهد برنده بازی است.

 

روش ششم بازی فکری دوز رنگ :

این بازی کاملاً مشابه بازی پنجم است با این تفاوت که قوانین افزودن کارت‌ها به صفحه به صورت زیر است:

1-  تمام کارت‌ها باید در یک راستا باشد.

2-  هر کارت باید هم سطر یا هم ستون با یکی از کارت‌های روی میز باشد.

3-  هر کارت باید در مجاورت آخرین کارتی به روی میز وارد شده قرار بگیرد.

4-  پس از ورود یک کارت به بازی در صورت ایجاد فضای خالی کارتهای بعدی باید در آن فضای خالی قرار بگیرند تا زمانیکه این فضاها پر شود.

5-  اگر کارتهای یک بازیکن به پایان برسد وی می‌تواند، یکی از کارتهای حریف را بدون مشاهده روی کارت، انتخاب کند و طبق قوانین بازی روی میز قرار دهد.

 

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir

اطلاعات بیشتر

وزن 280 g
guest
Inline Feedbacks
View all comments