توضیحات

فعال سازی تواناییهای ذهنی و تقویت حافظه

روش بازی :

پس از بر زدن کارتها آنها را از پشت روی زمین بچینید. هر بازیکن می تواند در نوبت خود دو عدد از کارتها را رو کرده و به دیگران نیز نشان دهد. اگر کارتها همشکل نبودند آنها را به حالت اول قرار می دهد و اگر همشکل بودند آنها را به عنوان امتیاز برای خود بر می دارد و اجازه دارد که دو عدد کارت دیگر را رو کرده و به دیگران نیز نشن دهد و مانند حالت قبل عمل کند. سپس نوبت بازیکن بعدی است و بازی تا وقتی که همه کارتها از روی زمین برداشته شوند ادامه پیدا می کند. برنده بازی کسی است که در پایان تعداد کارت بیشتری داشته باشد.