توضیحات

پیشروی کنید ! حریف را با دیواره های چوبی در محاصره قرار دهید و هم زمان با دیواره ها دهلیز هایی هوشمندانه بسازید . حریف را در هزار توها از رسیدن به هدف نا امید کنید . گاهی وقت ها هم باید پل های پشت سر خودتان را خراب کنید تا دیگران نتوانند بر شما چیره شوند !پیش به سوی پرچم و فراتر از آن …