توضیحات

باید مکعب های رنگی را طوری کنار هم بذاری که از هر وجه جعبه رنگ های زرد و آبی و قرمز و سبز دیده شود.