توضیحات

بازی دومینو متشکل از مهره های مستطیل شکل می باشد که از کنار هم قرار گرفتن این مهره ها می توان اشکال و تصاویر جذابی به وجود آورد و با وارد کردن ضربه به اولین مهره، حرکت دومینو آغاز و حاصل خلاقیت فرد با ریختن مهره ها مشخص شده و لذت زیادی برای فرد و بازدیدکنندگان آن ایجاد می نماید. مهره های دومینو را می توان به حروف الفبا تشبیه کرد و همان طور که می توانیم با حروف الفبا بی شمار کلمه و جمله بسازیم، با مهره های دومینو هم می توان بی شمار طرح پیاده کرد که این خصوصیت باعث رشد خلاقیت افراد و عدم خستگی آنها از این سرگرمی می شود.