توضیحات

کودکان به شدت به گل بازی علاقمند هستند. بر اساس نظر روان شناسان کودک٬ می توان با قرار دادن گل در اختیار کودکان ارضای روحی و روانی آنها را انتظار داشت. آزادی عمل بسیاری در بازی با گل برای کودکان وجود داشته و این امر کودکان را در به کار گیری قوه ی ابتکار خود توانمند می سازد. در خلال گل بازی تجسمات کودکان به حقیقت تبدیل می شود و با ساخت اشکال گوناگون با گل احساس انعطاف پذیری در کودکان گسترش می یابد. کودکان با گل بازی اشکال جدید خلق می کنند و قوه ی ساخت و ساز خود را تقویت می نمایند. دستان کودکان هنگام شکل دادن به گل بسیار آزادی عمل داشته و آنچه که با دست کودکان ساخته می شود برای آن ها بسیار ارزشمند است. روان شناسان کودکان اعتقاد دارند که احساسات و هیجانات منفی و آزار دهنده ی کودکان را می توان با بازی با گل از بین برد.