توضیحات

کودکان به شدت به بازی با شن و ماسه علاقمند هستند. بر اساس نظر روان شناسان کودک٬ می توان با قرار دادن شن و ماسه ی بازی در اختیار کودکان ارضای روحی و روانی آنها را انتظار داشت. آزادی عمل بسیاری در بازی با شن و ماسه برای کودکان وجود داشته و این امر کودکان را در به کار گیری قوه ی ابتکار خود توانمند می سازد. در خلال شن و ماسه بازی تجسمات کودکان به حقیقت تبدیل می شود و با ساخت اشکالگوناگون با شن و ماسه احساس انعطاف پذیری در کودکان گسترش می یابد. کودکان با بازی با ماسه و شن اشکال جدیدخلق می کنند و قوه ی ساخت و ساز خود را تقویت می نمایند. دستان کودکان هنگام شکل دادن به ماسه و شن بسیار آزادی عمل داشته و آنچه که با دست کودکان ساخته می شود برای آن ها بسیار ارزشمند است. روان شناسان کودکان اعتقاد دارند که احساسات و هیجانات منفی و آزار دهنده ی کودکان را می توان با بازی با شن و ماسه از بین برد.