توضیحات

1- دستگیره ها را در دست بگیرید و مسیر حرکت توپ را تعییین کنید.
2- توپ را طوری حرکت دهید که از ریل های منحنی شکل خارج نشود.
3- آرام آرام سرعت حرکت دست تان را افزایش دهید.

 

 

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir