توضیحات

جورچین پین دار دست یک پازل دو لایه هست. لایه ی رویی این جورچین توسط پین هایی قابل برداشتن و گذاشتن روی صفحه می باشند. لایه ی رویی اعداد 1 تا 5 را به صورت عدد و حروف نشان می دهد. اگر هر کدام از این تکه های پازل را برداریم اشکالی متناظر با آن عدد در سطح زیرین قابل مشاهده می باشند. مثلا عدد 4 با 4 بستنی قیفی نشان داده شده است که کودک می بایست تکه ای از انگشت دست را که عدد 4 رویش نوشته شده است بر روی این قسمت قرار دهد. هدف آشنایی کودک با مفهوم اعداد و شناسایی آنها هست. پین های موجود در جورچین برای سهولت کار و تقویت دست ورزی کودکان گذاشته شده است. آموزش چپ و راست شاید یکی از دغدغه های والدین به کودکان هست. شما با این روش و شماره گذاری بر روی انگشتان می توانید آموزش دست چپ و راست را به راحتی داشته باشید.