توضیحات

جورچین پین دار پای یک پازل دو لایه هست. لایه ی رویی این جورچین توسط پین هایی قابل برداشتن و گذاشتن روی صفحه می باشند. لایه ی رویی اعداد 1 تا 5 را به صورت عدد و حروف نشان می دهد. اگر هر کدام از این تکه های پازل را برداریم اشکالی متناظر با آن عدد در سطح زیرین قابل مشاهده می باشند. مثلا عدد 1 با 1 عدد گل نشان داده شده است که کودک می بایست تکه ای از پا را که عدد 1 رویش نوشته شده است بر روی این قسمت قرار دهد. پین های موجود در جورچین برای سهولت کار و تقویت دست ورزی کودکان گذاشته شده است. همچنین شما می توانید پای چپ و راست را با این پازل و با گذاشتن پای کودک روی پازل به او آموزش دهید.