توضیحات

این بازی ساده 1تا 4 نفره می باشد. در این بازی برای هر یک از بازیکن ها شکل های رنگی جدا می شود و به هر کدام یک کارت بازی داده می شود. بازیکن ها باید بتواند هر هفت شکل روی کارت را با کارت های مناسب پر کند. در صورت تمایل می توان شکل و رنگ مناسب را همزمان به عنوان قانون برگزید. روش کامل تر بازی ها در داخل جعبه است