توضیحات

شامل ۳۰ کارت تصویری از جانوران مختلف است که برای شناخت جانوران، آشنایی با شکل و مشخصه ها و اهلی یا وحشی بودن، آشنایی با نام ها و تلفظ صحیح آن ها و طبقه بندی جانوران مناسب است.