توضیحات

شامل ۳۰ کارت تصویری از جانوران مختلف است که برای شناخت موجودات مختلف، مشخصات آن ها و درک اهمیت شان در زندگی انسان توسط کودکان مناسب است.