توضیحات

درک مفهوم عدد از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که کسب آن برای کودکان نوپا، نه تنها برای موفقیت در یادگیری ریاضیات بلکه برای گذران زندگی روزمره، ضروری است. کتاب پارچه‌ای اعداد با فراهم کردن ابزاری مؤثر و مجموعه‌ای متنوع این مهم را میسر ساخته است. در هر دو صفحه‌ی کتاب تمامی جنبه‌های لازم برای یادگیری اعداد از ۱ تا ۵، از جمله داستانکی کوتاه برای تناظر یک به یک، شکل نوشتاری عدد، مهره‌هایی درخشان و تصویر انگشتان برای نشان دادن عدد وجود دارد. استفاده از رنگ‌ها و بافت‌های مختلف پارچه بر جذابیت این مجموعه افزوده است و کودکان با استفاده از این کتاب مفهوم واقعی اعداد، و نه فقط شمارش طوطی‌وار را می‌آموزند.