توضیحات

این بازی هیجان آور و رقابتی با هدایت گویی که درحلقه فلزی قرارمیدهیم وبااستفاده از نخهای متصل به حلقه ، درمسیر چالشی مشخص شده بدون اینکه گوی درحفره ها بیفتد،انجام میشود .این بازی میتواند دردورهمی ها بصورت مسابقه ای جذاب براساس سرعت عمل ورکوردگیری اجراشود.بازی به نظرساده اماانجام آن باسرعت بالا نیازمندمهارت وتمرین زیاداست. این بازی به افزایش دقت وتمرکز، افزایش هماهنگی چشم ودست، ایجادرقابت سازنده و رشدخلاقیت کمک میکندومناسب سن 5سال به بالاست.جنس بازی ازچوب است.

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir