توضیحات

از اهداف آموزشی این بازی می توان به شناخت شکل ها و رنگ ها،افزایش مهارت جداسازی و طبقه بندی، مقایسه ی یک به یک و شمارش، درک مشابهت ها و تفاوت ها، پرورش دقت و سرعت عمل، تقویت مهارت های چشم و دست اشاره کرد.