توضیحات

پد لیوان چینی برای پوشش مکانی که لیوان چینی روی آن انجام می شود استفاده می شود. از قابلیت های این پد می توان به جلوگیری از سر خوردن لیوان ها، فراهم کردن سطحی مناسب برای قرار گرفتن لیوان (با سرعت زیاد) و نهایتا افزایش سرعت عمل نام برد.