توضیحات

تندیس های متعادل به گونه ای طراحی می شوند که مرکز جرم تندیس پایین تر از نقطه تکیه گاه آن قرار می گیرد. زمانی که شما سعی در به هم زدن تعادل این تندیس دارید مرکز جرم به سمت بالا حرکت می کند و دوباره به وسیله نیروی جاذبه زمین به سمت پایین کشیده می شود و چون مرکز جرم از تکیه گاه پایین تر است به جسم اجازه نمی دهد که از نقطه تکیه گاه خود خارج شود،بنابراین تندیس نمی افتد. پهلوان تعادل ضمن آموزش علمی این مسئله، سرگرم کننده هم هستند.