توضیحات

این بازی شامل تعدادی تکه از حیوانات اهلی و یک صفحه است.کودک بایستی هر تیکه را جای خود روی صفحه قرار دهد.این بازی باعث هماهنگی هر چه بیشتر چشم و دست می شود.