توضیحات

ما همیشه به اندازه های خارج از معمول بیشتر توجه می کنیم. بطور مثال اگر درخیابان با یک خودرو خیلی کوچک یا خیلی بزرگ روبرو شویم، به خوبی به آن توجه کرده و چه بسا برای دوستان و آشنایان خود نیز بارها عنوان کنیم. این مسئله در تبلیغات بسیار اهیمت دارد. دیده شدن و باز نشر شدن.

نکته جالب دوم درخصوص شطرنج مینیاتوری جنبه کاربردی آن است. به راحتی قابل حمل می باشد و درمسیرهای طولانی که اتفاقا بیشترین نیاز به سرگرمی وجود دارد، بدون هیچ مشکلی استفاده شود و ساعتها وقت به بهترین استفاده شود.

 

 

با ما در ارتباط باشید از طریق اینستا گرام

http://www.instagram.com/farhangshahr_ir