توضیحات

خواندن و ساختن صدها واژه فارسی (بدون شناسایی حروف)

اهداف:

یادگیری خواندن ۲۷ واژه مقدماتی به روش تصویر خوانی
ساختن و خواندن صد ها واژه فارسی به روش ابداعی سین شین